ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy RESET2. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Zatrudnienie pracownika

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Aktualne zatrudnienie
Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika w tej samej firmie na kilku różnych etatach *
Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia progu podatkowego
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek (1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie)
Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli (karta nauczyciela)
Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy)
Ewidencja umów o pracę i zmian warunków
Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto *
Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu
Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy)
Standardowe wzory umów o pracę dla różnych rodzajów angaży
Opcjonalna numeracja umów o pracę, biblioteka rejestrów
Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów *
Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji
Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie
Praca w szczególnych warunkach
Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane do zestawień statystycznych
Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach
Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia
Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia
Druki zmiany i wypowiedzenia warunków umowy z możliwością modyfikacji wzorów
Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony
Rozliczenia z urzędem
Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych
Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40)
Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R)  *
Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R)  *
Seryjne wydruki deklaracji
Zgłosznia do ubezpieczeń
Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS
Możliwość bezpośredniego wywołania programu Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami *
Seryjne zgłoszenia do ZUS
Bilans otwarcia
Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu i deklaracje roczne PIT)
Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS lub innych systemów *
Dane do naliczeń
Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii, stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe)
Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń
Import przygotowanych danych z zewnętrznych systemów
Wkłady KZP
Ewidencja wkładów dla członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów
Potrącenia i pożyczki
Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych i innych  *
Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat
Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej i maksymalnej spłaty
Okresowe zawieszenia spłat
Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych
Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty spłaty i salda
Kontrola zajęć komorniczych
Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego wynagrodzenia (inne zajęcia)
Generowanie przelewów na wskazanego komornika
Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy
Ekwiwalenty i ryczałty
Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież i za pranie odzieży
Umowa o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu  *
Świadczenia socjalne
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń
Kary i nagrody
Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród na liście płac
Termin przedawnienia kary
Ewidencja wyposażenia
Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości)
Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania na kolejne okresy *
Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW)
Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia
Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży) *
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualych cech pracowniczych (np. rozmiar odzieży)
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników *
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach
Szkolenia x
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy * x
Plan i szczegółowa ewidencja przeprowadzonych w firmie szkoleń * x
Kartoteka zaliczonych przez pracownika szkoleń x
Kontrola terminu prac końcowych i możliwość oceny zadań zaliczeniowych x
Autokontrola wymaganych szkoleń jednorazowych i okresowych  * x
Ocena rozwoju poprzez ewidencjonowanie współczynników realizacji zadań x