ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy RESET2. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Raporty i zestawienia

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Rozliczanie wynagrodzeń
Standardowe zbiorówki list płac wraz z zestawieniem przychodów (podatek), nominałów (do wypłaty w kasie) i całkowitych kosztów wynagrodzeń
Możliwość przygotowania własnych zestawień zbiorczych zgodnie z własnymi wymaganiami
Miesięczne zestawienia zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany wraz z przygotowaniem przelewów do urzędu skarbowego
Roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń firmy w postaci e-Deklaracji
Zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS *
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu wraz z zaimportowanymi raportami DRA, RCA, RZA, RSA *
Oddzielne raporty ZUS dla właścicieli (DRA, RSA) uwzględniające okresy chorobowego
Możliwość ujęcia właścicieli, wspólników i osób współpracujących na raportach z pracownikami
Roczna informacja ZUS IWA
Zestawienie do NFZ o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
Zestawienie do PFRON dotyczące dofinansowania wynagrodzeń dla ZPChr i innych jednostek, zatrudniających osoby niepełnosprawne *
Współpraca z systemem SOD PFRON poprzez automatyczne przesyłanie danych do formularzy WnD, INF D-P, WnU, INF U-P *
Szczegółowe zestawienia dla GUS pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12 *
Koszty wynagrodzeń
Zestawienie kosztów wynagrodzeń poszczególnych pracowników
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń z podziałem na działy i zlecenia x
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników wyszczególniające każdy składnik wynagrodzenia w rozbiciu na przypisane zlecenia * x
W przypadku Agencji Pracy Tymczasowej możliwość generowania faktur obciążających kosztami pracy (wraz z marżą) poszczególnych klientów x
Dekrety księgowe
Dekretacja list płac z uwzględnieniem kosztów rodzajowych (konta grupy 4)
Szczegółowa dekretacja kosztów wynagrodzeń z podziałem na MPK i centra zysków w ramach kosztów rodzajowych * x
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5 * x
Eksport dekretów księgowych do popularnych systemów finansowo-księgowych
Analiza płac
Plan i wykorzystanie funduszu zaangażowania środków w poszczególnych działach
Zestawienie planu i zatrudnienia na stanowiskach z wyszczególnieniem wakatów x
Symulacja naliczenia dowolnej listy płac x
Zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, czyli planowane miesięczne koszty zakładu obliczone na podstawie angaży *
Zestawienia kadrowe
Zestawienia zbiorcze danych wprowadzanych we wszystkich ewidencjach
Zestawienia zbliżających się terminów badań okresowych, kursów BHP, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę na czas określony *
Zestawienia upływających okresów: stażu pracy, nagrody jubileuszowej i lat do urlopu z podaniem konkretnej daty
Informacja o stanie zatrudnienia z wyszczególnieniem osób przyjętych i zwolnionych
Miesięczna i roczna informacja o zatrudnieniu z wyliczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania
Zestawienia według różnych kryteriów
Wstępnie przygotowana duża ilość przydatnych zestawień
Konfiguracja własnych zestawień zawierających wprowadzone informacje kadrowe
Konfiguracja własnych zestawień zawierających jednocześnie informacje kadrowe i płacowe
Możliwość zadania dowolnych kryteriów wyboru względem zawartości wybranych składników
Różne podziały i grupowanie pozycji zestawienia, również wg zawartości wybranego pola
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel *
Moduł raportów SQL
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL *
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych *
Możliwość ustalenia własnej makiety wydruku zestawienia
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL
Wybór zawartości dowolnych pól tekstowych na podstawie własnych zapytań SQL
Wydruki
Możliwość przesyłania wszelkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF
Możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
Obok wydruków rozbudowanych graficznie (stopnie szarości, kolory) dostępne również wydruki zoptymalizowane pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem
Dziennik wydruków ewidencjonujący przygotowane raporty i zestawienia