ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy RESET2. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Naliczanie wynagrodzeń

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Nominalny czas pracy
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie lub zbiorczo dla grup pracowników
Automatyczne lub ręczne rozplanowanie pracy w niepełnym wymiarze
Konfigurowalny dobowy wymiar czasu pracy (np. 7h dla niepełnosprawnych) *
Okres rozliczeniowy dla grup pracowników
Miesięczna i roczna karta pracy
Automatyczne wypełnianie karty pracy na podstawie nominalnego czasu pracy
Wydruk ewidencji czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami  *
Wyliczanie godzin nadliczbowych (50% i 100%) w rozliczeniach dziennych i miesięcznych
Konfiguracja dodatkowych rodzajów godzin (np. nocne, szkodliwe, postojowe)
Wprowadzanie czasu pracy z dokładnością do 1 minuty
Dodatkowe notatki w poszczególnych dniach pracy i nieobecności
Indywidualna akceptacja wypełnionych kart pracy do dalszych naliczeń
Zbiorcze zamykanie poszczególnych ewidencji związanych z rozliczeniem czasu pracy
Zbiorcze zestawienia ewidencji czasu pracy
Możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy x
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho) x
Bieżąca kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym (normy dobowe, tygodniowe, przepracowane niedziele i święta, nadgodziny) *
Zbiorcze zestawienie kontrolne przekroczonych norm czasu pracy
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika  *
Automatyczne rozliczenie godzin nadpracowanych na koniec okresu rozliczeniowego
Zbiorcze zestawienie godzin nadpracowanych, odebranych i rozliczonych
Druki pustych list obecności do podpisu przez pracowników
Wewnętrzny system RCP x
Godzinowe harmonogramy rozpoczęcia i zakończenia pracy (np. zmiana I, II, III)
x
Pomocny moduł dynamicznego planowania obsady stanowisk pracy (np. dozorcy) * x
Automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły) * x
Możliwość wprowadzania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw w pracy x
Zaawansowana interpretacja zdarzeń we/wy na podstawie ustalonego harmonogramu pracy *
x
Automatyczne obliczanie godzin nadliczbowych i godzin nocnych
x
Bezpośredni import zdarzeń z czytników RCP
x
Zestawienie ewidencji czasu pracy z wyszczególnieniem niezgodności z harmonogramem (np. spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, nieobecności) x
Możliwość rejestracji wejść i wyjść przez internet lub intranet * x x
Delegacje krajowe i zagraniczne
Ewidencja samochodów służowych
Biblioteka tras z odległościami i przybliżonymi czasami przejazdów *
Kursy walut krajów docelowych i tranzytowych, pobieranie kursów ze strony NBP *
Szczegółowe rozliczanie kosztów podróży krajowych i zagranicznych *
Druki polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia delegacji
Zbiorcze zestawienie delegacji
Karta urlopowa
Ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, opieki nad dzieckiem, szkoleniowego, dodatkowego
Kontrola limitów urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem i urlopu dodatkowego
Automatyczne obliczanie limitu urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy
Uwzględnia zmiany wymiaru czasu pracy (etatu) oraz zmiany dobowego wymiaru czasu pracy (niepełnosprawni) *
Oddzielne zasady naliczania limitu dla nauczycieli i pracowników tymczasowych
Wyjaśnienie wysokości nadanego limitu urlopu *
Plan urlopów dla grup pracowników 
Wnioski urlopowe przez intranet lub interne * x
Informacja o zatwierdzeniu urlopu pocztą elektroniczną
Zestawienie urlopów wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania
Karta zasiłkowa
Obejmuje wszystkie rodzaje wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich
Kontrola 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego w danym roku
Kontrola 182 dni wypłat ciągłego chorobowego
Automatyczne naliczanie kwoty wynagrodzenia/zasiłku wynikające z podstaw chorobowego z 12 miesięcy
Przy naliczaniu uwzględniane premie kwartalne i roczne
Wyjaśnienie sposobu obliczenia podstaw chorobowego (m.in. uzupełnienia do pełnego miesiąca i odbruttowienia) *
Przyrównywanie do najniższej krajowej z uwzględnieniem wymiaru etatu
Możliwość tworzenia korekt do poprzednich wpisów umożliwiające zmianę rodzaju zasiłku lub ponowne przeliczenie podstawy
Wydruk karty zasiłkowej, asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3
Zestawienia kart zasiłkowych z podziałem na poszczególne rodzaje chorobowego
Nieobecności
Ewidencja nieobecności płatnych i niepłatnych
Urlop bezpłatny, urlop wychowawczy i służba wojskowa
Zbiorcze zestawienie wprowadzonych nieobecności
Rozliczanie płacy akordowej
x
Biblioteka składników akordu wraz ze stawkami
x
Możliwość wprowadzania akordu bezpośrednio w karcie pracy * x
Szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej  * x x
Seryjne uzupełnianie prac akordowych dla grup pracowników x
Zbiorcze zestawienie prac akordowych x
Ewidencja kosztów
x
Biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę (np. budowy w firmie budowlanej) x
Ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń x
Możliwość rozliczania zleceń wg godzin pracy, procentowo lub kwotowo
x
Niezależne rozbicie poszczególnych składników wynagrodzeń (np. płaca godzinowa w koszty 2 budów, ale premia tylko na jednej budowie)  *
x
Możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy *
x