ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Aktualności

26.09.2019
Biała lista podatników i inne nowości w programie R2firma 10.25

Opublikowana dzisiaj wersja
10.25 programu R2firma umożliwia weryfikację numerów rachunków bankowych
kontrahentów na białej liście podatników. Aktualizacja zawiera również inne ciekawe nowości.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze nowości:

Biała lista podatników
1 września 2019 Ministerstwo Finansów udostępniło nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów - wykaz podatników VAT (biała lista podatników). Związane jest to z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 sankcji dla podatników w sytuacji, gdy będą dokonywać płatności swoim kontrahentom na rachunki bankowe nieznane Ministerstwu lub gdy nie są czynnymi podatnikami VAT. Aby uniknąć przykrych konsekwencji można skorzystać w naszych RESET2 z opcji Sprawdź na wykazie podatników VAT (biała lista) dostępnej w oknie KONTRAHENCI w menu podręcznym (pod prawym przyciskiem myszy) pozwalającej na pobranie z wykazu podatników Ministerstwa Finansów podstawowych informacji o
dowolnym kontrahencie, w tym jego danych adresowych, aktualnego statusu VAT (zarejestrowany, wykreślony itp.) oraz listy rachunków bankowych kontrahenta zgłoszonych w Urzędach Skarbowych (z możliwością zapisania "bezpiecznych" rachunków bankowych przy kontrahencie). Ponadto zawsze przy zatwierdzaniu danych nowo wprowadzanego kontrahenta następuje automatyczne sprawdzenie czy jego numer rachunku bankowego występuje na wykazie podatników VAT (biała lista). Funkcjonalność dostępna jest dla licencji MAXI oraz PRO.

Mechanizm VAT marża
Od bieżącej wersji programu możliwe jest zautomatyzowane księgowanie faktur VAT marża. W oknie KSIĘGA na wpisach sprzedażowych pojawił się przycisk Marża (pod tabelką z pozycjami wpisu), który służy do księgowania faktur marża. Po podaniu wartości sprzedaży i wartości zakupu program automatycznie zaksięguje sprzedaż w podatku dochodowym oraz rejestrze VAT. Po skorzystaniu z przycisku Marża należy dodatkowo na zakładce Marża uzupełnić dane faktury zakupu. Wpisy zaksięgowane przy pomocy przycisku Marża mają zaznaczone pole Marża (po lewej stronie pod tabelką z pozycjami), dzięki czemu można je filtrować korzystając z pola Marża we właściwościach okna (pod przyciskiem F4). W menu Wydruki - Rejestr sprzedaży VAT pojawił się dedykowany rejestr sprzedaży Procedura marży, zawierający rozliczenie vat od dokumentów wystawionych w tej procedurze.

Faktury VAT marża
Dla potrzeb rozliczania podatku VAT według procedury marży stworzony został osobny mechanizm wystawiania faktury VAT marża. W dokumentach tego typu podatnik płaci podatek wyłącznie od marży, czyli swego zarobku. Aby wystawić fakturę VAT marża należy w oknie FAKTURY dodaćnową fakturę i postępować podobnie jak w przypadku innych dokumentów sprzedaży. Z tą różnicą, że w polu Marża wybieramy procedurę marży: usługi turystyczne, towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki. Po wprowadzeniu C.zakupu, czyli ceny zakupu (dla licencji z magazynem podstawia się ona automatycznie na podstawie cen nabycia asortymentu) oraz uzupełnieniu jednego z wymaganych pól: C.sprzedaży (cena sprzedaży) lub Marża% (procent marży) albo M.brutto (kwota marży), zostanie automatycznie wyliczona wartość podatku VAT dla tej procedury.

Drzewo kategorii asortymentowych
W oknie ASORTYMENTY możemy aktywować drzewo kategorii, dzięki któremu możliwe jest stworzenie struktury ułatwiającej pogrupowanie asortymentów, ich łatwiejsze wyszukiwanie oraz tworzenie
zestawień z podziałem na kategorie. Aby je aktywować należy w oknie FIRMY włączyć opcję Kategorie dostępną na zakładce Ustawienia. Biblioteka kategorii jest dostępna z menu Okna - Biblioteki - Kategorie asortymentów lub bezpośrednio z okna ASORTYMENTY po kliknięciu na drzewie kategorii prawym klawiszem myszy i wybraniu opcji Modyfikuj kategorie. Asortymenty przypisywane są do poszczególnych Kategorii asortymentowych bezpośrednio w oknie ASORTYMENTY na zakładce Kategorie. 

Zamienniki asortymentów
Dzięki przypisaniu wielu asortymentów do tej samej kategorii uzyskujemy możliwość operowania na zamiennikach asortymentowych. W przypadku braku na magazynie danego asortymentu można w prosty sposób wywołać jego zamienniki, czyli inne asortymenty przypisane do tej samej kategorii. Służy do tego skrót klawiaturowy Shift Enter lub polecenie menu podręcznego (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) okna ASORTYMENTY - Pokaż asortymenty z tej samej kategorii.

PZ walutowy - możliwość wprowadzania PZ do faktur zakupu w walucie dokumentów
Przyjęcie towaru z zewnątrz (PZ) można wprowadzić na podstawie oryginału - faktury zakupu w walucie, w której wystawiona została oryginalna faktura. Program automatycznie przeliczy wartości wyrażone w walucie obcej na podstawie kursu średniego NBP (pobranego automatycznie) w taki sposób, aby wartość widoczna na magazynie wyrażona została w PLN. Dokumenty Pz zostaną także automatycznie prawidłowo zaksięgowane w programach R2fk i R2księga. Opcja dostępna w wersjach MAXI i PRO.

Indeksy dodatkowe asortymentów
Od bieżącej wersji programu możliwe jest przypisanie do asortymentu indeksów dodatkowych, np. używanych jako kod kreskowy właściwy danemu producentowi asortymentu wraz z możliwością
zdefiniowania cech wyróżniających dany indeks. Funkcja pozwala również na wyszukiwanie asortymentów po wszystkich przypisanych do nich indeksach jednocześnie. Indeksy dodatkowe należy przypisać do konkretnego asortymentu bezpośrednio w oknie ASORTYMENTY na zakładce Indeksy dodatkowe.