ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

R2środkiPRO to oparty na serwerze SQL system przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środkiPRO to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.

System wymaga wcześniejszej instalacji pełnego serwera bazy danych SQL (Microsoft SQL Server 2000/2005/2008), ale w przypadku mniejszej ilości użytkowników równie dobrze zachowuje się po instalacji załączonej z programem bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL.

R2środkiPRO są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika.

Ewidencja środków trwałych

ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
  • możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania
  • przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi
  • wydruk etykiet z kodami kreskowymi
  • wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
  • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
ewidencja przeprowadzonych operacji
  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie
  • wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
ewidencja części składowych
  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
  • rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis)
ewidencja zdarzeń dotyczących środków
  • definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
  • zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
inwentaryzacja środków trwałych
  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

  • Amortyzacja środków trwałych

    generowanie planu amortyzacji
    • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna
    • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
    • możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
    • automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
    • możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
    automatyczne odpisy amortyzacyjne
    • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
    • automatyczne generowanie dekretów księgowych
    • ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
    • szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
    • dowody wewnętrzne dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów
    raporty i zestawienia
    • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata
    • zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów
    • wewnętrzny generator definiowalnych raportów SQL
    Ewidencja wyposażenia

    ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
    • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
    • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
    • operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia
    • dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
    wydruk ewidencji wyposażenia
    • wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)
    • wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
    • wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji
    inwentaryzacja wyposażenia
    • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
    • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
    • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

    Dodatkowe zalety systemu

    wersje wielofirmowe
    • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
    • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
    • ujednolicone standardy pracy
    • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
    wersja sieciowa
    • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
    • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej
    • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
    • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
    bezpieczeństwo danych
    • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
    • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
    • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
    • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

    Minimalne wymagania sprzętowe

    • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
    • system operacyjny Windows XP/Vista/7
    • min. 512 MB pamięci RAM
    • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
    • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
    • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
    • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768
    • drukarka laserowa lub atramentowa