ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

R2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.System polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany dla biur rachunkowych.

Ewidencja przychodów i rozchodów

prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
 • zoptymalizowane bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury bez użycia myszki
 • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik
 • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia
 • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartceformatu A4opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
 • biblioteka walut i kursów średnich NBP
 • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowegoprowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawyrozbudowana biblioteka kontrahentów
 • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
 • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
 • historia zmian adresu kontrahenta
 • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
 • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
 • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych
 • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot
 • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marżyrozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokęrozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowychgrupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
 • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
 • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów
 • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe

 • Ewidencja VAT

  rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
 • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT
 • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty
 • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
 • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiemwydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestruoddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEKe-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Zhistoria zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie)

  Ewidencja właścicieli i wspólników

  prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów
 • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników
 • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm
 • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca
 • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu
 • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36Lwydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
 • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu
 • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo)wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
 • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego
 • formularze zgłoszeniowe i informacyjne NIP i VAT

 • Ewidencja środków trwałych

  ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne)
 • możliwość podziału na grupyewidencja dokumentów zakupuewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
 • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod
 • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona)
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środkówwydruk tabeli amortyzacyjnej
 • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

  Ewidencja wyposażenia

  ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
 • pełna specyfikacja pozycji wyposażenia
 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów

  Koszty przebiegu pojazdów

  rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodamiewidencja przebiegu pojazdów
 • biblioteka tras z odległościami
 • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
 • ewidencja faktur kosztowychautomatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów

  Ewidencja dowodów wewnętrznych

  ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych
 • automatyczna numeracja dowodów
 • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze
 • różne szablony dowodów
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych
 • dowody z odpisami amortyzacyjnymi, kosztami przebiegu pojazdów, okresowym zestawieniem sprzedaży oraz rozliczeniem różnic kursowych
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

  Moduł kasa/bank

  raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW
 • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas
 • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowychautomatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgiautomatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

  Moduł należności i zobowiązań

  szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentemwindykacja należności
 • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
 • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
 • protokoły nieściągalności należności
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

  Ewidencja przelewów

  wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
 • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
 • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
 • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

 • Dodatkowe zalety systemu

  wersja dla biura rachunkowego
 • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prawnej
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • wersja sieciowa
 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
 • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (magazyn, faktury) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
 • automatyczny import faktur i rozliczeń płatności
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmianywewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownikaaktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
 • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)

 • Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7
 • min. 256 MB pamięci RAM
 • 64 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 800x600
 • drukarka laserowa lub atramentowa...