ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

R2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym. Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.W ofercie znajduje się od 2008 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, szybkim wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość, gdyż ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych zasadniczo ułatwi rozpoczęcie pracy.

Plan kont

wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kontmożliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturzeautomatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do bibliotekibieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncieraporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych

Księga handlowa

rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania
 • zoptymalizowane bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury bez użycia myszki
 • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN
 • biblioteka walut i kursów średnich NBP
 • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretumożliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)
 • roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
 • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)
 • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)
 • historia zmian adresu kontrahenta
 • możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
 • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
 • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych
 • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • rozliczanie płatności
 • przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów
 • dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont z grupy 5.
 • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie
 • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe

 • Ewidencja VAT

  rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
 • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT
 • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty
 • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu
 • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiemwydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestruoddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEKe-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Zhistoria zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie)

  Rozliczenie podatku dochodowego

  rozliczenie podatku dochodowego CIT rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowychwydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowegowydruk deklaracji rocznej PIT-36Lhistoria zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo)wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym

  Kasa/bank

  raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dniaraporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowychautomatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentemautomatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretuprowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
 • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
 • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
 • płatności w PLN za faktury walutowe
 • automatyczne dekretowanie różnic kursowych

  Moduł należności i zobowiązań

  szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)windykacja należności
 • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
 • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
 • protokoły nieściągalności należności
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

  Ewidencja środków trwałych

  powiększenie ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
 • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedażyewidencja części składowych
 • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych
 • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
 • aktualizowana automatycznie przez internet
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom
 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja
 • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
 • generowanie planu amortyzacji
 • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%
 • możliwość ręcznej modyfikacji planu
 • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
 • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
 • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków
 • każdy środek na odrębnej lub zbiorczej analityce
 • koszty wg miejsca powstawania
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
 • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu)
 • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
 • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej
 • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
 • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata
 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriówrozbudowana biblioteka kontrahentów
 • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis

 • Ewidencja wyposażenia

  ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)

 • Koszty przebiegu pojazdów

  rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami przez osoby fizyczne oraz właścicieli spółek osobowychewidencja przebiegu pojazdów
 • biblioteka tras z odległościami
 • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet
 • ewidencja faktur kosztowychautomatyczne generowanie PK z kosztami przebiegów

  Ewidencja przelewów

  wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
 • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
 • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych
 • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

 • Dodatkowe zalety systemu

  wersja dla biura rachunkowego
 • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
 • wersja sieciowa
 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7 
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
 • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (magazyn, faktury) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik
 • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmianywewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownikaaktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet
 • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)

 • Wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7
 • min.256 MB pamięci RAM
 • 64 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 800x600
 • drukarka laserowa lub atramentowa