ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

R2faktury to program komputerowy przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy. W ofercie znajduje się od 1999 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów. Większość operacji w programie można wykonać przy pomocy klawiatury, bez konieczności używania myszy. Program sprawdza się najlepiej w małych i średnich firmach handlowych i usługowych.

Magazyn

przyjęcia do magazynu - dokumenty PZprzyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)korekty przyjęć
 • dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
 • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości
 • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów
 • wiele magazynów, przesunięcia MMwydania WZ, rozchód wewnętrzny RWkontrola stanów magazynowych
 • algorytm FIFO, LIFO lub konkretna dostawa
 • ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
 • automatyczne WZ do fakturyobliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
 • marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu"
 • zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia
 • filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowychinwentaryzacja
 • arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe
 • wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy
 • automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu
 • możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych
 • różne sposoby numerowania dokumentów
 • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
 • rozliczanie płatności za faktury zakupu
 • dowolna liczba rat
 • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
 • zestawienie wierzycieli
 • obsługa numerów seryjnych
 • przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi
 • obsługa kontraktów
 • dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)

 • Sprzedaż

  faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunkidokumenty korygujące
 • dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury
 • faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN
 • biblioteka walut i kursów średnich NBP
 • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP
 • wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług
 • automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny
 • płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty
 • automatyczne obliczanie różnic kursowych
 • faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą
 • wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur na wyroby węglowe dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz nieposiadających zwolnienia
 • wydruk dokumentów dostawy wyrobów węglowych DWW
 • wydruk deklaracji AKC-WW
 • e-faktury
 • cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF
 • wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur
 • ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur
 • operacje na pojedyńczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach
 • drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody
 • faktury zaliczkowe
 • zamówienia od odbiorców
 • dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia
 • faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
 • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości
 • możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)
 • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów
 • automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku
 • określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)
 • automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt
 • automatyczna faktura do WZ
 • jedna łączna faktura do kilku WZ
 • automatyczna faktura do paragonu
 • jedna faktura do jednego lub kilku wystawionych wcześniej paragonów
 • możliwość refakturowania opłat za np. energię elektryczną
 • ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
 • możliwość określania cen sprzedaży na bazie cen walutowych przeliczanych na PLN wg zadanego kursuszczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług
 • opis usługi może mieć dowolną długość
 • powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze
 • różne sposoby numerowania dokumentów
 • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji
 • rozliczanie płatności za wystawione faktury
 • dowolna liczba rat
 • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
 • możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę
 • zestawienie dłużników
 • obsługa numerów seryjnych
 • możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury
 • rozliczanie przedstawicieli handlowych
 • zestawienie faktur wystawionych w danym okresie dla kontrahentów powiązanych z poszczególnymi przedstawicielami handlowymi
 • współpraca ze skanerem kodów kreskowychobsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)
 • ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie
 • zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych
 • rejestr sprzedaży VAT
 • sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru

 • Kasa/bank

  raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dniaraporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowychautomatyczne księgowanie wpłat na podstawie wystawionych faktur
 • zbiorcze wpłaty z dzienną sumą sprzedaży paragonowej
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentemprowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
 • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu
 • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)
 • płatności w PLN za faktury walutowe

 • Należności i zobowiązania

  szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • rozrachunki walutowe
 • windykacja należności
 • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
 • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
 • protokoły nieściągalności należności
 • możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościamiinformacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturęzestawienia przeterminowanych płatności, lista dłużników i wierzycielikalkulator odsetkowy

  Przelewy bankowe

  wydruk i ewidencjonowanie przelewów i dowodów wpłatprzelewy do ZUS i urzędu skarbowegowspółpraca z wieloma systemami bankowymi

  Biblioteka kontrahentów

  pełny zestaw danych o kontrahencie
 • telefony, e-mail, www, rachunek bankowy (do przelewów), warunki współpracy (forma i termin płatności, stały rabat) i inne
 • szybki dostęp do:
 • obrotów - czyli pozycji asortymentowych zakupionych przez tego (lub od tego) kontrahenta
 • rozrachunków - czyli faktur wystawionych temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie
 • windykacji - czyli wystawionych temu kontrahentowi przypomnień, wezwań oraz not odsetkowych
 • informacja o restrykcjach związanych z zaległościami w płatnościachgrupowanie kontrahentów wg województw i innych kryteriów

  Biblioteka asortymentów

  możliwość wpisywania długich, opisowych nazw asortymentówtrzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 cyfr po przecinkuokreślanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej
 • automatyczna zmiana cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia przy kolejnych PZ
 • określanie cen sprzedaży w walucie obcej
 • globalne przeliczanie cen sprzedaży po zmianie kursu waluty
 • dane dedykowane
 • dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe oraz zdefiniować pięć dodatkowych cech, np. nazwa asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeks, jednostka miary itp.
 • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawieńwaga jednostkowastrona www z opisem asortymentu

  Dowolne zestawienia

  szybki dostęp do statystyki na dowolny dzień: sprzedaż, stan kasy, należności i zobowiązania z podziałem na okresy, porównanie sprzedaży z analogicznym okresem poprzedniego roku, procentowy wzrost sprzedaży, wykresykilkadziesiąt gotowych zestawień sprzedaży i zakupówmożliwość stworzenia dodatkowych zestawień na bazie zapytań SQLrozbudowany mechanizm analizy danych - w prosty sposób można wyselekcjonować dowolne pozycje (np. faktury, asortymenty, kontrahentów) spełniające zadane kryteria

  Dodatkowe zalety

  eksport danych do programu księgowego R2księga lub R2fk
 • automatyczny eksport faktur sprzedaży oraz zakupu (PZ), a także raportów kasowych i bankowych
 • paragony lub wszystkie dokumenty gotówkowe eksportowane opcjonalnie jako sumy dzienne
 • prawidłowe księgowanie faktur wystawionych do paragonów fiskalnych
 • automatyczne rozróżnianie rodzaju transakcji (sprzedaż krajowa, eksport towarów, eksport usług itp.)
 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows (98, Me, NT, 2000, XP, Vista)możliwość automatycznego pobierania aktualizacji programu prze internetmożliwość przesyłania wszystkich wydruków (m.in.: faktura, wz) e-mailem jako załącznika w formacie pdf lub htmlmożliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły (księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (fk), płace-kadry)zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmianywewnętrzna pomoc kontekstowa (instrukcja obsługi) oraz porady techniczne przez telefon, internet i w siedzibie użytkownikapraca w sieci z możliwością nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikommożliwość obsługi wielu firm w jednym programie

  Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7
 • min. 256 MB pamięci RAM
 • 64 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 800x600
 • wszystkie wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa
 • wydruki dokumentów (faktura, PZ, MM, WZ, RW, RK, KP, KW): drukarka laserowa, atramentowa lub igłowa.