ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Amortyzacja środków trw.

Funkcjonalność
Generowanie planu amortyzacji
Standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna (oraz lin.30%, degr.30%)
Odpisy jednorazowe w miesiącu przyjęcia lub w następnym miesiącu
Różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
Możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej) *
Niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
Automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
Możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
Możliwość ręcznej modyfikacji planu
Właściwe przystosowanie planu do wielu szczególnych przypadków, np.: sprzedaż w miesiącu przyjęcia, modernizacja w miesiącu przyjęcia, kilkakrotna amortyzacja w tym samym miesiącu, modernizacja środków w całości zamortyzowanych itd.
Automatyczne odpisy amortyzacyjne
Naliczanie odpisów dla pojedyńczych środków lub grupowo
Ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
Automatyczne generowanie dekretów księgowych
Schemat księgowania z określeniem kont umorzenia dla grup lub poszczególnych środków
Ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów *
Szczegółowa dekretacja kosztów amortyzacji z podziałem na MPK w ramach kosztów rodzajowych *
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5 *
Dla firm prowadzących księgę przychodów generowane są dowody wewnętrzne
Raporty i zestawienia
Roczny plan amortyzacji
Tabela amortyzacyjna zgodna z wymogami
Możliwość wydrukowania planu i tabeli amortyzacyjnej za poprzednie lata *
Miesięczne zestawienie odpisów amortyzacyjnych
Zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów *
Selekcja i grupowanie pozycji raportów wg różnych kryteriów (np. grupy, lokalizacje)
Wszystkie wydruki mieszczą się na kartkach formatu A4
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem
Możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDF
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel
Moduł raportów SQL
Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL *
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych *
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL